چرا برای نوشتن از این منطقه دست بکار شدم …همراه باشید تا بگویم