تونی بیرتلی خبرنگار جنگ: اگر بوسنی مانند اوکراین کمک نظامی داشت، جنگ خیلی سریع به پایان می رسید.

تونی بیرتلی، گزارشگر جنگ، اولین خبرنگار خارجی بود که در مارس 1993 وارد سربرنیتسا شد. به لطف گزارش های او،...